Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020r. nauczanie w
klasach I-VIII będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, będą zorganizowane zajęcia świetlicowe.


Obowiązują następujące zasady podczas nauki zdalnej:
1. Zajęcia odbywają się poprzez platformę Classroom oraz komunikator Meet.
2. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (łącznie z podziałem na grupy). Uczeń o odpowiedniej godzinie wybiera na platformie Classroom właściwe zajęcia (np. Matematyka kl. 5a) i stosuje się do zawartych poleceń.
3. Nauczyciel uwzględniając na jednostce lekcyjnej prowadzonej zdalnie zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej - z użyciem monitorów komputerowych (np. maksimum 30 minut przy komputerze i 15 bez jego użycia np. czytanie tekstów, rozwiązywanie zadań, karty pracy i inne lub 50% godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć przy komputerze i 50% bez komputera)
4. W czasie swoich lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line - na platformie edukacyjnej, oczekuje na ewentualne  pytania czy uwagi uczniów. Wszystkie informacje co do sposobu pracy będą umieszczane na platformie Classroom.
5. Udział w lekcjach jest obowiązkowy dla uczniów. Nauczyciel będzie odnotowywał w e-dzienniku frekwencję uczniów. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji on-line ma obowiązek w danym dniu wykonać zadania umieszczone na platformie.
6. Jeżeli z przyczyn losowych (np. technicznych) uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach rodzic ma prawo prosić o usprawiedliwienie takiej nieobecności wychowawcę przez e-dziennik podając przyczynę.
7. Praca uczniów będzie tak planowana, aby uwzględniała potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich wysiłek umysłowy.
8. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjne, zajecia z pomocy psychologicznopedagogicznej oraz nauczanie indywidualne na platformie Classroom oraz poprzez komunikator Meet
9. Wszelkie materiały do realizacji podstawy programowej są udostępniane dla każdego ucznia drogą elektroniczną. Dostęp do nich jest stały i uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach może je wykorzystać w procesie samokształcenia .
10. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz materiałów edukacyjnych znajdujących się w sieci.
11. Formy pracy zdalnej to: praca z materiałami do pracy przesyłanymi do ucznia poprzez dziennik elektroniczny, polecenia i instrukcje wysyłanie mailowo, indywidualne konsultacje online lub mailowe; prowadzenie zajęć online w rzeczywistym czasie z całą
klasą na platformie edukacyjnej Meet, oglądanie lekcji w TV.
12. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: ocenianie w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów, prace pisemne wysyłane na mail nauczyciela lub komunikator, zadania
wykonywane w aplikacjach np. Google Classroom, epodreczniki, quizlet, indywidualne spotkania on-line lub inne ustalone z nauczycielem. Oceny będą zapisywane w e-dzienniku.
Wszystkie uwagi i problemy rodzice zgłaszają wychowawcom klas.
Konsultacje z nauczycielami odbywają się poprzez e-dziennik.
Ustawodawca dopuścił także możliwość kształcenia korespondencyjnego, czyli wysyłania i odsyłania materiałów edukacyjnych poprzez pocztę lub usługi kurierskie dla uczniów mających utrudniony dostęp do narzędzi IT.

Dyrektor Szkoły
Ilona Ujma