Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zskonopiska.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.01.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Zespół redakcyjny dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej szkoły.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 24.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
Wyłączenia:
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3299266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3299266.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych (klawisz Tab; przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) oraz klawisz - Strzałka w dół).

Udogodnienia
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zespół redakcyjny zamieszczając teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .
• Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
• Informacje uzupełniające:

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: Konopiska, ul. Sportowa 7
telefon 34 3299266
fax. 34 3299266
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: zskonopiska.pl

 

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Sportowej oraz wejście od Hali Sportowej. Do obu prowadzą schody. Przy wejściu od ul. Sportowej jest podjazd dla wózków prowadzący do wejścia do przedszkola. Jest możliwość skorzystania z tego podjazdu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą mailową do sekretariatu szkoły. Wejście główne jest zabezpieczone bramką. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Nie ma też zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy. Dla osób na
wózkach dostępne są tylko korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze szkoły.
Na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi, brak windy do celów ewakuacyjnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o dostępności pdf 112.21 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 21 maj 2022 20:54 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 21 maj 2022 20:56 Administrator